Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

I Rådets forordning nr. 1 af 6. oktober 1958 hed det, at alle medlemsstaternes sprog skulle være ”officielle sprog” og arbejdssprog for Fællesskabets institutioner. Forordningen er ændret hver gang EU er blevet udvidet ved, at det i tiltrædelsestraktaterne for nye medlemslande er fastslået, hvilke sprog der bliver officielle EU-sprog.

Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU:

Officielle sprog i EU:
Dansk  Italiensk  Slovakisk
Engelsk Lettisk Slovensk
Estisk Litauisk Spansk
Finsk Maltesisk Svensk
Fransk Nederlandsk Tjekkisk
Græsk Polsk Tysk
Irsk/gælisk* Portugisisk Ungarsk
Bulgarsk Rumænsk Kroatisk

 

* For så vidt angår irsk er der indført en undtagelsesordning, der betyder, at det frem til 2012 kun vil være forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den fælles beslutningsprocedure, der oversættes til irsk. Hertil kommer traktaterne og brevveksling med offentligheden.

Grunden til, at EU har så mange officielle sprog, er, at EU kan vedtage lovgivning, som er direkte bindende for borgere og virksomheder i EU, og derfor skal denne lovgivning foreligge, så borgere og domstole i alle medlemslande kan læse og forstå den. En anden grund findes i art. 24 TEUF, hvor det fastslås, at borgere i EU har ret til at henvende sig til EU's institutioner og få svar herfra på deres eget sprog.

Arbejdet i EU's oversættelsestjenester

I dag er der 506 oversættelseskombinationer mellem EU's 24 officielle sprog. Det er dog langt fra alle dokumenter i EU, som oversættes til alle officielle sprog. I Kommissionen findes interne dokumenter på et af tre arbejdssprog, nemlig engelsk, fransk og tysk, hvor engelsk er dominerende. Det er således kun lovgivningsmæssige dokumenter, som går ud af huset, altså fra Kommissionen til andre EU-institutioner og EU's medlemslande, der oversættes til de officielle sprog. Ved EU's Domstol er arbejdssproget fransk, mens Rådet benytter dokumenter på alle officielle sprog i deres drøftelser. I Europa-Parlamentet udgives alle dokumenter på alle 24 officielle sprog. EU's institutioner har lov til selv at fastlægge hvilke arbejdssprog, de vil benytte.

I 2006 oversatte EU's oversættelsestjeneste mere ende 1,5 millioner sider, heraf blev 72 % oversat fra engelsk, mens fransk udgjorde 14 %, og tysk 3 %, og de andre 20 fællesskabssprog udgjorde 11 % . Cirka 60.000 sider blev oversat til dansk.

EU bruger ca. 1.1 mia. euro på oversættelse og tolkning om året. Det svarer til ca. 1 % af EU's samlede årlige budget eller 2,50 euro pr. borger.

1. januar 2007 fik EU for første gang en kommissær for "flersprogethed", nemlig den rumænske Leonard Orban. Med den nye Kommission i 2014, blev kommissæren for HR og budget, bulgarske Kristalina Georgieva, ansvarlig for tolkning og oversættelse.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37